مقاله: بسته بندي قارچ خوراکي

قارچ ها با وجود ارزش غذايي بسيار بالايي که دارند ، يک محصول فساد پذير بحساب مي آيند و بايد در حداقل زمان بسته بندي شوند ، به طوري که پيشنهاد مي شود برداشت کنندگان قارچ بلافاصله پس از برداشت ، قارچ ها را درون بسته ها قرار دهند تا از تغيير رنگ اين محصول جلوگيري شود . توصيه مي شود براي ثابت نگهداشتن رنگ، کيفيت و جلوگيري از افت وزن قارچ ها حتماً از شوک سرمايي استفاده شود .

جنس بسته بندي قارچ تازه مي تواند پلاستيک و مقواي مجاز و مناسب براي بسته بندي مواد غذايي ، مطابق با استاندارد هاي مربوطه باشد موادي که براي بسته بندي به کار مي رود بايد نو ، تميز و عاري از بو و از ترکيبي تهيه شده باشد که هيچگونه تاثيرمنفي بر روي کيفيت محصول نداشته باشد . مي توان ظروف سلولزي را يک نمونه جايگزين و بسيار خوب نام برد .
بسته ها بايد در حد امکان سخت و محکم باشند و بسته پس از پر شدن از قارچ ، از پوششي نظير فيلم و يا جنس خود ظرف بسته مي شوند ولي در هر حال محتوي درون بسته بندي مي بايست قابل رويت باشد و ايجاد روزنه در پوشش بسته باعث مي شود شبنم داخل بسته تشکيل نشود .
قارچ ها را بايد طوري در بسته قرار داد که حتي المقدور فاصله اي بين آنها وجود نداشته و در عين حال فشرده هم نباشد . زيرا در صورت وجود فاصله حرکات ناشي از حمل ونقل سبب سائيدگي آنها مي شود و فشردگي زياد نيز موجب شکستن يا له شدن آنها مي گردد .منبع: http://finalpack.blogfa.com/